De heilige Koran Leerboek "Nederlandse vertaling"
32. En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning. Is er iemand die er lering uit trekt?
54. De maan

ArabicArabisch

EnglishEngels

Frans

Duits

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

Koran Flash Arabisch


برنامج التدريب على الحفظ
Programma om Koran te leren

Übersetzungen sind unsere Stärke
Hoe wordt u moslim?

Gesponsorde links:

Van Dale

BeëdigdeVertalingen Arabisch
Beëdigd tolken & vertalen Nederlands <---> Arabisch
Welcome
الترجمة المكتوبة و الشفوية, ترجمان محلف لدى المحاكم الهولندية
مرحبا بكم Welcome
;

Kwaliteitsregister Tolken & Vertalers Nederland
Kwaliteit Eerst! الهولندية <---> العربية Freelance.

Taal:
 
Email: info@transarabe.nl
Telefoon: 0614291780
Fax
:
084 714 2963

Nederlands Arabisch beëdigd

Beëdigde vertalingen Nederlands Arabisch.
Notaris en juridisch tolken, gerechts en gesprekstolken.
Uw vertaal en tolkopdrachten zijn in goede handen.
De inhoud van de documenten wordt als vertrouwelijk behandeld.

    Welkom! Dit is het juiste adres voor een goede vertaling tegen voordelige tarieven. Onze inzet en hoge kwaliteitsstandaarden brengen Kwaliteit in uw producten, diensten en documenten. De inhoud van de documenten die aan ons worden toevertrouwd, wordt door ons als vertrouwelijk behandeld. Uw vertaalopdracht is bij ons in goede handen. Wanneer u niet ingaat op onze offerte wordt het ons toegestuurde materiaal onmiddellijk vernietigd. Om een vrijblijvende offerte te ontvangen voor de vertaling van uw documenten, vragen wij om het te vertalen werk te mailen of te faxen met een duidelijke aanduiding van de doeltaal. Voor dringende vertalingen wordt een supplement aangerekend (minimaal 20 %). Wij behandelen uw aanvraag snel en discreet. Arabisch

Spoedvertalingen en scherpe prijzen! الترجمة المكتوبة و الشفوية, ترجمان محلف لدى المحاكم الهولندية

Aanbieding!

Beëdigde.Vertalingen.Arabisch.

خدمات ترجمة عربية هولندية رفيعة المستوى من حيث الدقة والاصالة والتشكيل والمحافظة على المعنى والجودة والايصال بالموعد المطلوب بآقل تكلفة وسعر ممكنين

Introductie.

De Profeet Mohammed (vzmh) heeft de laatste en universele boodschap van God gekregen. Voor de boodschap aan de Profeet Mohammed (vzmh) heeft God zich aan veel Profeten (vzmh) geopenbaard. Volgens een overlevering van de bekende Imaam Ahmed ibn Hanbal zijn er in totaal 124.000 Profeten geweest. Van al deze Profeten zijn er maar een paar nog echt bekend tegenwoordig. De bekendste Profeten zijn Adam, Noah, Abraham, Mozes, Jezus en de laatste Profeet Mohammed (vzmh).

 

Toch is er een verschil tussen al deze Profeten (vzmh) en de Profeet Mohammed (vzmh). De andere Profeten (vzmh) zijn gestuurd naar hun volkeren en de Profeet Mohammed (vzmh) is gestuurd naar de gehele mensheid en hij (vzmh) heeft door Allah een vervolmaakt religie achtergelaten.

 

Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.

(Heilige Koran soerah 5 al-Maeda : Aya 3)

 

De Islaam is dus geen geloof dat alleen maar voor Arabieren is geopenbaard (in werkelijkheid zijn bijna 80% van de moslims geen arabieren). De Islaam is de boodschap van de schepper van de mensheid naar de gehele mensheid.

Juist omdat de Islaam de boodschap van God naar de gehele mensheid is is de bekering naar de Islaam eigenlijk erg simpel. God heeft het voor ieder mens makkelijk gemaakt om Hem te aanbidden, want de aanbidding van God is namelijk reden van onze schepping.

 

En Ik heb de Djinn's en de mens slechts geschapen om Mij te dienen.

(Heilige Koran soerah 51 adh-Dhariyat : Aya 56)

 


Hoe kun je je bekeren tot de Islaam?


Het is van groot belang dat iemand die zich wilt bekeren tot de Islaam dit doet met een zuivere intentie en dat hij volledig overtuigd is van het feit dat de Islaam de ware religie van zijn Schepper is. God beoordeelt iedere handeling van een persoon namelijk altijd op de intentie en als deze intentie niet zuiver is dan zal het niet door God aanvaard worden.

 

Zou dus iemand enkel moslim willen worden om een vrouw te huwen dan weet God dat de intentie van deze persoon niet zuiver is. Legt deze persoon de geloofsgetuigenis af zal het van geen nut voor hem zijn vanwege zijn intentie en hij zal voor God geen moslim zijn.

 

De Profeet Mohammed (vzmh) zegt in een overlevering: ,,Voorwaar! De daden worden beoordeeld op basis van de intentie en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt.
(Overleverd door al-Bukhari en Muslim)

 

Als men volledig overtuigd is van de fundamentele aspecten van de Islaam dan is het belangrijk het geloofsgetuigenis ofwel de shahadah uit te spreken. Het Arabische woord shahadah betekent eigenlijk getuigenis en in deze getuigenis verklaart men dat men geloof dat er maar een enkele God is die het recht heeft aanbeden te worden en dat de Profeet Mohammed (vzmh) Zijn dienaar en boodschapper is.

 

Het enige wat een persoon moet doen om moslim te worden is dus het uitspreken van een enkele zin. God probeert het juist voor de mens makkelijk te maken. Men hoeft geen rituelen te ondergaan zoals bijvoorbeeld de doop door een geestelijke bij de christenen. Wel moet men deze zin uitspreken in het Arabisch.

 

Bij het uitspreken van deze zin hoeft eigenlijk helemaal niemand aanwezig te zijn, omdat God de belangrijkste getuige is die men kan hebben. Toch is het aan te raden om de shahadah wel af te leggen in bijzijn van moslims. Dit kan bijvoorbeeld in een plaatselijke moskee of een islamitisch centrum.

 

Op het moment van het uitspreken van de shahadah wordt de persoon in de Ogen van Allah zondeloos als een pasgeboren baby. Men krijgt een compleet nieuwe start en alle slechte dingen die men in het verleden heeft gedaan, worden meteen vergeven. Na het uitspreken van de shahadah is het aangeraden om een douche te namen als teken van een totale zuivering van alles wat vooraf is geweest.

 

De geloofsgetuigenis moet men als het volgt uitspreken:

Ash-hadoe alla iellaha iella Allah,

wa ash-hadoe anna Moehammadan rassoeloe Allah

Ik getuig dat niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is.

 

Na het uitspreken van deze geloofsgetuigenis is men dus een moslim. Vanaf dit moment moet men zich ook houden aan de verplichtingen die Allah aan zijn dienaren heeft opgelegd, zoals onder andere het gebed en het vasten in de maand Ramadan.

 

Zeker net na de bekering tot de Islaam is het aangeraden om contact op te nemen met een praktiserende moslim in de buurt, die dan begeleiding kan geven die in het begin erg belangrijk is. Men heeft zeker in het begin iemand nodig om het gebed van te leren en die andere basiszaken van de Islaam eenvoudig kan uitleggen. Vaak kan men in contact komen met zo'n moslim via een dicht bijzijnde moskee of islamitisch centrum.

 

1) •  Ibn Hanbal, Musnad 5.169

 

Geschreven door aboe Yasmin al-Hollandee 2005

 

Hoe wordt u moslim?
 Dit is een artikel van uwkeuze.net

Als men overtuigd is dat de Islaam Waarheid is, dan is moslim worden heel gemakkelijk. Men dient de Shahaadah uit te spreken en een douche/bad te nemen. Het doel van dit schrijven is dan ook o.a. om een verkeerde gedachte te corrigeren die verspreid is onder mensen die de Islaam willen aannemen als hun geloofsovertuiging.

Sommige mensen denken dat het nodig is dat de betrokken personen een verklaring afleggen in aanwezigheid van hoge geleerden of imaams, of dat men deze handeling zou moeten melden aan een rechtbank of een andere autoriteit. Sommigen denken ook dat het een voorwaarde is om moslim te worden dat er een certificaat wordt uitgereikt, afgeleverd door de autoriteiten als bewijs.

Men hoeft ook niet over een bepaalde hoeveelheid kennis te beschikken om moslim te worden, of eerst leren bidden of Arabisch leren spreken voordat men moslim kan worden. Er is maar 1 eis waar iemand aan moet voldoen om moslim te worden, en dat is te geloven dat de Islaam de ware religie is, met als kern dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed Zijn boodschapper is. En als men deze geloofsovertuiging heeft, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk moslim te worden, zonder uitstel.

Voor de duidelijkheid, deze zaak is zeer eenvoudig en geen van bovengenoemde voorwaarden is vereist. Allah de Almachtige staat boven alle begrip, Hij kent de geheimen van alle harten. Toch is het voor degenen die de Islaam aanvaarden aanbevolen om zichzelf als moslim te laten registreren op een bevoegd agentschap, omdat dit een aantal voordelen heeft, zoals de mogelijkheid om een visum te krijgen om de Hadj (bedevaart) en ‘Oemrah (kleine bedevaart) te verrichten.

Als iemand het werkelijke verlangen heeft om moslim te worden vanuit zijn volle overtuiging en in het sterke geloof dat de Islaam de ware godsdienst is, door Allah de Verhevene ingesteld voor alle mensen, dan moet men de “Shahaadah” uitspreken, de geloofsbelijdenis zonder verder uitstel.

In een h'adieth die overgeleverd is door Ibn ‘Oemar (een metgezel van de profeet Mohammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) ) lezen we o.a. dat de profeet Mohammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gezegd heeft: “De Islaam is gebaseerd op de (volgende) vijf (pilaren):

  1. Te getuigen dat er geen god is dan Allah (d.w.z. dat niemand anders het recht heeft om aanbeden te worden naast Hem en het erkennen dat Hij de Schepper en de Beheerder is), en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is .
  2. De gebeden te verrichten, plichtsgetrouw en op een correcte manier.
  3. De zakaat te betalen.
  4. De Hadj (pelgrimstocht naar Mekkah) te verrichten.
  5. Vasten gedurende de maand Ramadaan.

De Shahaadah (de eerste zuil van de Islaam) dient als volgt te worden uitgesproken: “Ash-hadoe allaa Ilaaha iella llaah, wa Ash-hadoe anna Mohammadan rasoeloe-llaah”

De vertaling is: Ik getuig dat er geen godheid is (waard om aanbeden te worden) dan Allah, en ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allah.”

Het is vereist dat hij/zij die moslim(a) wil worden, er vanuit zijn/haar hart in gelooft. Wanneer iemand in alle eerlijkheid zich onderwerpt aan de leringen van de Islaam in zijn hele leven, zal hij zichzelf ervaren als nieuw geboren. Dat zal hem ertoe bewegen om meer en meer te gaan streven naar een verbetering van zijn karakter en hem gaandeweg dichter bij de volmaaktheid brengen. Het licht van het levende geloof zal zijn hart vullen totdat hij zelf de belichaming wordt van dat geloof.

Wat zal het volgende zijn nadat men zichzelf tot moslim heeft verklaard? Men moet begrijpen wat het werkelijk onderliggende fundament is van deze getuigenis, dat betekent de eenheid van Allah de Verhevene belijden en tegemoet komen aan Zijn eisen. Men moet zich gedragen in overeenstemming met dit ware geloof in alles wat men doet of zegt.

Wat betekenen de woorden van de Shahaadah? Het belangrijkste punt dat elke moslim heel goed moet weten is de waarheid dat er geen god (godheid) mag worden aanbeden behalve Allah de Almachtige. Hij is de Enige ware God, Hij alleen verdient het om aanbeden te worden daar Hij de Gever is van het leven, de Helper en de Voeder is van de mensheid en de hele schepping met Zijn oneindige vrijgevigheid. De mensen moeten Allah de Almachtige aanbidden, Hij alleen is het waard om aanbeden te worden.

Het tweede deel van de Shahaadah (wa ash-hadoe anna Mohammadan rasoeloe llaah) betekent dat de profeet Mohammed (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) de dienaar en de verkozen boodschapper is van Allah de Verhevene. Niemand mag over deze zaak een andere mening hebben. In feite, de moslims moeten de geboden van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) gehoorzamen en geloven in wat hij heeft gezegd, zijn leringen in de praktijk brengen en vermijden wat hij heeft verboden en Allah de Glorieuze alleen aanbidden in overeenstemming met de boodschap die aan hem was geopenbaard. Al de leringen van de profeet (Allah's vrede en zegeningen zijn met hem) waren openbaringen en ingevingen tot hem neergezonden door Allah de Verhevene.

Wat is de betekenis van de aanbidding? Het is een uiting van oprechte dienstbaarheid, ontzag tonen voor Allah de Almachtige. Op een dieper niveau betekent het een totale overgave en gehoorzaamheid aan de geboden van Allah de Verhevene in woord en in daad, innerlijk en uiterlijk. Aanbidding kan men onderverdelen in twee categorieën: zichtbaar (openbaar en uiterlijk) en onzichtbaar (verborgen en innerlijk).

De zichtbare aanbidding bestaat uit handelingen zoals het uitspreken van de twee delen van de Shahaadah, de gebeden uitvoeren, de zakaat geven, het reciteren van de Heilige Qor-aan, smeekbeden verrichten, Allah aanbidden door Hem te prijzen, onze lichamen reinigen voor het gebed enz. Dit type van aanbidding staat in verband met de bewegingen van het menselijk lichaam.

Onzichtbare aanbidding staat in verband met het geloven in Allah, in de Dag van het Oordeel (in het Hiernamaals), in de engelen, in de boeken van Allah, in de profeten van Allah (vrede zij met hen), in de Goddelijke bestemming van het lot (dat goed en kwaad alleen door Allah worden bepaald). Dit type van aanbidding heeft niets met lichaamsbewegingen te maken maar met het hart, dat vervolgens invloed heeft op onze manier van leven. Het zou duidelijk moeten zijn dat elke aanbidding die niet aan Allah alleen is toegewijd, verworpen zal worden als een vorm van afgoderij (Shirk) en dit betekend een afvalligheid uit de Islamitische gemeenschap.

De volgende stap na de Shahaadah voor een nieuwe bekeerling tot de Islaam, is zichzelf te reinigen door (thuis) een volledig bad of douche te nemen. Hij zou dan moeten besluiten om zich volledig te onderwerpen aan de principes en regels van de Islaam in al zijn volledigheid. Hij zou alle vormen van afgoderij en valse geloofsovertuigingen moeten ontkennen. Hij zou het kwaad moeten verwerpen en het rechtvaardige doen. Zulk een verwerping van het kwaad en het rechtvaardig zijn is één van de gevolgen van het Islamitische motto dat zegt: “La Ilaaha illaa llaah.

Allah de Verhevene zegt in de Qor-aan: “Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk onderscheiden van de dwaling, en hij die de Thaaghoet verwerpt en in Allah gelooft: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan…” (Soerat Al-Baqarah (2), aayah 256)

We moeten beseffen dat wanneer we verklaren vanuit ons hart dat “er geen god is behalve Allah,” dit van onze kant betekent: liefde, toewijding, geloof en gehoorzaamheid aan de regels van de Islamitische wetgeving waar alle moslims wettelijk toe gebonden zijn. Het is een eis die voortvloeit uit de belijdenis “er is geen god waardig om aanbeden te worden, behalve Allah,” dat we leren lief te hebben voor de zaak van Allah de Verhevene en te verwerpen voor de zaak van Allah.

Men kan de Shahaadah het beste in aanwezigheid van moslims uitspreken, waardoor men weet dat u moslim bent, zodat ze u groeten met de Islamitische vredesgroet, voor u smeekbedes kunnen maken en voor u kunnen bidden als u overlijd etc. Dit kan o.a. in de moskee bij u in de buurt of bij een groep moslims thuis.

Dus samengevat, als u moslim wilt worden dient u de Shahaadah uit te spreken en (thuis) een douche/bad te nemen.

“Ash-hadoe allaa ilaaha iella llaah, wa Ash-hadoe anna Mohammadan rasoeloe-llaah (ik getuig dat er geen godheid is (waard om aanbeden te worden) behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed de boodschapper is van Allah).”

Als u iemand zoekt om u te helpen of als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen zeer blij zijn om u te helpen, of iemand te zoeken bij u in de buurt die u verder kan begeleiden.

info@uwkeuze.net

 

Juridische vertalingen
Software vertalingen
Technische vertalingen
On-line Help systemen
Reclame
Tolken
Website vertaling
Online vertalen

Vacatures

Aanvraag offerte:

 

 

 

AljazeeraLaatste nieuws (Engels) Blijf bij!

الترجمة المكتوبة و الشفوية

ترجمان محلف لدى المحاكم الهولندية

{ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ }Soerat El Roem 22. En tot Zijn tekenen behoort ook de schepping der hemelen en der aarde, en de verscheidenheid van uw talen en (huids) - kleuren. En dit zijn voorzeker tekenen voor degenen, die willen begrijpen.

Lees de Koran eerst!

Ontdek de Islam:

1. Het Begin (Al-Fatihah)

1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

2. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.

3. De Barmhartige, de Genadevolle.

4. Meester van de Dag des Oordeels.

5. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.

6. Leid ons op het rechte pad,

7. Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.

 

----------------------------------------------------

Het is de waarheid van uw Heer: laat daarom geloven die geloven wil en

niet geloven, die niet wil. (Heilige Koran 18:29)

----------------------------------------------------
Huwelijk en scheiding in de Islam:

En dit is onder Zijn tekenen, dat Hij uit uw midden echtgenoten voor u schiep, opdat gij er rust in moogt vinden, en Hij heeft liefde en tederheid onder u geplaatst. Daarin zijn zeker tekenen voor een volk, dat nadenkt.
(Heilige Koran 30:21)

----------------------------------------------------

 


vertaalbureau