ArabicArabisch

EnglishEngels

Frans

Duits


Gesponsorde links:
Aljazeera Arabisch


Aljazeera Engels
Iqraa TV
Van Dale

Linxd

AlbahjaTransArabe Freelance
Beëdigd tolken & vertalen Nederlands <---> Arabisch
Welcome A.T.A.F. مرحبا بكم Welcome ;

1.

Al-Faatihah Het Begin
2. Al-Baqarah De Koe
3. Al-Imraan Het Huis van Imraan
4. An-Nisa De Vrouwen
5. Al-Maidah De Tafel
6. Al-An'aam Het Vee
7. Al-Aa'raaf De Verheven Plaatsen
8. Al-An'faal De Oorlogsbuit
9. At-Taubah Berouw
10. Joenos Jonas
11. Hoed  Hoed
12. Joesof Jozef
13. Ar-Ra'd De Donder
14. Ibrahiem Abraham
15. Al-Hidjr Het Rotsachtige Pad
16. An-Nahl De Bij
17. Al-Israa, Banie Israa'iel De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van Israël
18. Al-Kahf De Spelonk
19. Marjam Maria
20. Taa Haa Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa De Profeten
22. Al-Hadj De Pelgrimstocht
23. Al-Mominoen De Gelovigen
24. An-Noer Het Licht
25. Al-Forqaan Het Criterion
26. Asj-Sjoaraa De Dichters
27. An-Naml De Mieren
28. Al-Qasas De Vertelling
29. Al-Ankaboet De Spin
30. Ar-Roem De Romeinen
31. Loqmaan De Wijzen
32. As-Sadjdah De Aanbidding
33. Al-Ahzaab De Confrères
34. Saba De Stad van Saba
35. Faatir De Schepper
36. Jaa Sien Jaa Sien
37. As-Saaffaat Zij die in de Rangen behoren
38. Saad Saad
39. Az-Zomar De Groepen
40. Al-Momin De Gelovige
41. Fussilat Fussilat
42. Asj-Sjoera De Consultatie
43. Az-Zochrof Gouden Juwelen
44. Ad-Dochaan De Rook
45. Al-Djaasi'jah Het Knielen
46. Al-Ahqaaf Bochtige Zandpaden
47. Mohammed Mohammed 
48. Al-Fat'h Overwinning
49. Al-Hodjoraat De Vertrekken aan de Binnenkant
50. Qaaf Qaaf
51. Az-Zaari'jaat De Winden die Verspreiden
52. At-Toer De Berg
53. An-Nadjm De Ster
54. Al-Qamar De Maan
55. Ar-Rahmaan De Meest Gracieuze
56. Al-Waaqiah De Onoverkomelijke Gebeurtenis
57. Al-Hadied Het IJzer
58. Al-Modjaadalah De Vrouw die Pleit
59. Al-Hasjr De Bijeenkomst
60. Al-Momtahanah De Vrouw die Ondervraagt zal worden
61. As-Saff De Strijdplaats
62. Al-Djomo'ah De Vrijdag (Bijeenkomst)
63. Al-Monaafiqoen De Huichelaars
64. At-Taghaabon Beider Verlies en Winst
65. At-Talaaq De Scheiding
66. At-Talaaq Denkende dat iets Verboden is
67. Al-Molk De Dominie
68. Al-Qalam De Pen
69. Al-Haaqqah De Zekere Realiteit
70. Al-Ma'aaridj De Manieren van Ascentie
71. Noeh Noach
72. Al-Djinn De Djinn
73. Al-Mozzammil Gevouwen in Kleding
74. Al-Moddassir Iemand die Gebundeld is
75. Al-Qi'jaamah De Resurrectie
76. Ad-Dahr, Al-Insaan De Tijd, De Mensen
77. Al-Morsalaat Zij Die Gezonden Waren
78. An-Naba Het Nieuws
79. An-Naziaat An-Naziaat
80. Abasa Hij Fronste
81. At-Takwier Het Opvouwen
82. Al-Infitaar Het Klievende
83. Al-Motaffifeen Daden in Fraude
84. Al-Insjiqaaq De Splijting
85. Al-Boroej De Tekens van de Zodiak
86. At-Taariq De Nachtelijke Bezoeker
87. Al-Ala De Allerhoogste
88. Al-Ghaasjijah Het Overweldigende Evenement
89. Al-Fadjr De Dageraad
90. Al-Balad De Stad
91. Asj-Sjams De Zon
92. Al-Lail De Nacht
93. Ad-Dhohaa De Glorieuze Ochtend
94. Asj-Sjarh De Expansie
95. At-Tien De Vijg
96. Al-Alaq Het Geronnen Bloed
97. Al-Qadr De Waardevolle Nacht
98. Al-Bajjinah Het Uitsluitende Bewijs
99. Az-Zalzalah Het Geschudene
100. Al-Aadi'jaat Zij Die Rennen
101. Al-Qaariah De Dag van Oproering
102. At-Takaasor Opstapelen
103. Al-Asr De Tijd door de Tijden
104. Al-Homazah De Schandaal Verspreider
105. Al-Fiel De Olifant
106. Qoraisj Qoraisj
107. Al-Maa'oen De Noden van Buren
108. Al-Kausar Overvloed
109. Al-Kaafiroen De Ongelovigen
110. An-Nasr De Overwinning
111. Al-Masad, Al-Lahab De Palmvezel, De Vlam
112. Al-Ichlaas Zuiverheid van Geloof
113. Al-Falaq De Dauw
114. An-Naas De Mensheid

 

83. Daden in fraude (Al-Motaffifeen)

 

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Wee hen die anderen tekort doen.

2. Wanneer zij voor zichzelf wegen, nemen zij volle maat;

3. Indien zij voor anderen uitmeten of afwegen, geven zij minder (dan behoort).

4. Weten zulke mensen niet dat zij zullen herrijzen

5. Op een grote Dag,

6. De Dag, waarop de mensheid voor de Heer der Werelden zal staan?

7. Neen! Het gedenkschrift over de bozen is in Sidjdjien.

8. En wat weet gij er van wat Sidjdjien is?

9. Het is een geschreven boek.

10. Wee, op die Dag de loochenaars,

11. Die de Dag des Oordeels loochenen.

12. En niemand behalve de zondige overtreder loochent die (Dag),

13. Die zegt, als Onze woorden aan hem worden voorgedragen: "Fabelen der ouden."

14. Neen, maar hetgeen zij plachten te verdienen heeft zich als roest aan hun hart gehecht.

15. Neen, zij zullen die Dag zeker van hun Heer worden uitgesloten.

16. Voorwaar, dan zullen zij in de hel branden,

17. En er zal tot hen worden gezegd: "Dit is hetgeen gij placht te loochenen!"

18. Neen, het gedenkschrift der deugdzamen is voorzeker in "Illijjien."

19. En wat weet gij er van wat"Illijjien" is?

20. Een geschreven boek.

21. De nabij (God) zijnden zullen het zien.

22. Voorwaar, de deugdzamen onder zegeningen,

23. Op hoge sofa's zullen zij elkander aanschouwen,

24. Gij zult in hun gezicht de glans der gelukzaligheid herkennen.

25. Hun wordt zuivere verzegelde wijn te drinken gegeven.

26. Welks zegel muskus is. En laat degenen die wedijveren, hiervoor wedijveren.

27. En hij zal vermengd worden met water van Tasniem;

28. Een bron waaruit de nabij (God) zijnden drinken.

29. Waarlijk, de schuldigen plachten de gelovigen uit te lachen,

30. En wanneer zij hen voorbijgingen, knipoogden zij tegen elkander.

31. En wanneer zij tot de hunnen terugkeerden, keerden zij opgetogen terug;

32. En wanneer zij hen zagen, zeiden zij: "Dit zijn inderdaad de dwalenden."

33. Maar zij waren niet als bewakers over hen gezonden.

34. Daarom zullen op deze Dag de gelovigen over de ongelovigen lachen,

35. Op hoge sofa's zittende zullen zij aanschouwen;

36. Voorzeker wordt de ongelovigen vergolden voor hetgeen zij plachten te doen!

 

 vertaalbureau© 2008   A.T.A.Freelance.