ArabicArabisch

EnglishEngels

Frans

Duits


Gesponsorde links:
Aljazeera Arabisch


Aljazeera Engels
Iqraa TV
Van Dale

Linxd

AlbahjaTransArabe Freelance
Beëdigd tolken & vertalen Nederlands <---> Arabisch
Welcome A.T.A.F. مرحبا بكم Welcome ;

1.

Al-Faatihah Het Begin
2. Al-Baqarah De Koe
3. Al-Imraan Het Huis van Imraan
4. An-Nisa De Vrouwen
5. Al-Maidah De Tafel
6. Al-An'aam Het Vee
7. Al-Aa'raaf De Verheven Plaatsen
8. Al-An'faal De Oorlogsbuit
9. At-Taubah Berouw
10. Joenos Jonas
11. Hoed  Hoed
12. Joesof Jozef
13. Ar-Ra'd De Donder
14. Ibrahiem Abraham
15. Al-Hidjr Het Rotsachtige Pad
16. An-Nahl De Bij
17. Al-Israa, Banie Israa'iel De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van Israël
18. Al-Kahf De Spelonk
19. Marjam Maria
20. Taa Haa Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa De Profeten
22. Al-Hadj De Pelgrimstocht
23. Al-Mominoen De Gelovigen
24. An-Noer Het Licht
25. Al-Forqaan Het Criterion
26. Asj-Sjoaraa De Dichters
27. An-Naml De Mieren
28. Al-Qasas De Vertelling
29. Al-Ankaboet De Spin
30. Ar-Roem De Romeinen
31. Loqmaan De Wijzen
32. As-Sadjdah De Aanbidding
33. Al-Ahzaab De Confrères
34. Saba De Stad van Saba
35. Faatir De Schepper
36. Jaa Sien Jaa Sien
37. As-Saaffaat Zij die in de Rangen behoren
38. Saad Saad
39. Az-Zomar De Groepen
40. Al-Momin De Gelovige
41. Fussilat Fussilat
42. Asj-Sjoera De Consultatie
43. Az-Zochrof Gouden Juwelen
44. Ad-Dochaan De Rook
45. Al-Djaasi'jah Het Knielen
46. Al-Ahqaaf Bochtige Zandpaden
47. Mohammed Mohammed 
48. Al-Fat'h Overwinning
49. Al-Hodjoraat De Vertrekken aan de Binnenkant
50. Qaaf Qaaf
51. Az-Zaari'jaat De Winden die Verspreiden
52. At-Toer De Berg
53. An-Nadjm De Ster
54. Al-Qamar De Maan
55. Ar-Rahmaan De Meest Gracieuze
56. Al-Waaqiah De Onoverkomelijke Gebeurtenis
57. Al-Hadied Het IJzer
58. Al-Modjaadalah De Vrouw die Pleit
59. Al-Hasjr De Bijeenkomst
60. Al-Momtahanah De Vrouw die Ondervraagt zal worden
61. As-Saff De Strijdplaats
62. Al-Djomo'ah De Vrijdag (Bijeenkomst)
63. Al-Monaafiqoen De Huichelaars
64. At-Taghaabon Beider Verlies en Winst
65. At-Talaaq De Scheiding
66. At-Talaaq Denkende dat iets Verboden is
67. Al-Molk De Dominie
68. Al-Qalam De Pen
69. Al-Haaqqah De Zekere Realiteit
70. Al-Ma'aaridj De Manieren van Ascentie
71. Noeh Noach
72. Al-Djinn De Djinn
73. Al-Mozzammil Gevouwen in Kleding
74. Al-Moddassir Iemand die Gebundeld is
75. Al-Qi'jaamah De Resurrectie
76. Ad-Dahr, Al-Insaan De Tijd, De Mensen
77. Al-Morsalaat Zij Die Gezonden Waren
78. An-Naba Het Nieuws
79. An-Naziaat An-Naziaat
80. Abasa Hij Fronste
81. At-Takwier Het Opvouwen
82. Al-Infitaar Het Klievende
83. Al-Motaffifeen Daden in Fraude
84. Al-Insjiqaaq De Splijting
85. Al-Boroej De Tekens van de Zodiak
86. At-Taariq De Nachtelijke Bezoeker
87. Al-Ala De Allerhoogste
88. Al-Ghaasjijah Het Overweldigende Evenement
89. Al-Fadjr De Dageraad
90. Al-Balad De Stad
91. Asj-Sjams De Zon
92. Al-Lail De Nacht
93. Ad-Dhohaa De Glorieuze Ochtend
94. Asj-Sjarh De Expansie
95. At-Tien De Vijg
96. Al-Alaq Het Geronnen Bloed
97. Al-Qadr De Waardevolle Nacht
98. Al-Bajjinah Het Uitsluitende Bewijs
99. Az-Zalzalah Het Geschudene
100. Al-Aadi'jaat Zij Die Rennen
101. Al-Qaariah De Dag van Oproering
102. At-Takaasor Opstapelen
103. Al-Asr De Tijd door de Tijden
104. Al-Homazah De Schandaal Verspreider
105. Al-Fiel De Olifant
106. Qoraisj Qoraisj
107. Al-Maa'oen De Noden van Buren
108. Al-Kausar Overvloed
109. Al-Kaafiroen De Ongelovigen
110. An-Nasr De Overwinning
111. Al-Masad, Al-Lahab De Palmvezel, De Vlam
112. Al-Ichlaas Zuiverheid van Geloof
113. Al-Falaq De Dauw
114. An-Naas De Mensheid

 

 

77. Zij Die Gezonden Waren (Al-Morsalaat)

 

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Bij de met goedheid gezondenen.

2. En bij hen die verbrijzelen.

3. En bij hen, die heinde en ver verspreiden.

4. En bij hen die goed onderscheiden.

5. En bij hen die de vermaning toedienen,

6. Om tot verontschuldiging te brengen en te waarschuwen.

7. Voorwaar, hetgeen u is beloofd moet gebeuren.

8. Dus, als de sterren verduisterd zullen zijn.

9. En als de hemelen geopend zullen worden.

10. En als de bergen verstrooid zullen zijn.

11. En als de gezanten verzameld zullen worden.

12. Tot welke Dag is dit einde uitgesteld?

13. Tot de Dag der beslissing.

14. En wat weet gij ervan wat de Dag der beslissing is?

15. Wee op die Dag, degenen die loochenen.

16. Hebben Wij de vroegere (ongelovigen) niet vernietigd?

17. Wij zullen daarom die van latere tijden hen doen volgen.

18. Zo behandelen Wij de schuldigen.

19. Wee op die Dag degenen die loochenen!

20. Schiepen Wij u niet uit een kleine levenskiem

21. Die Wij op een veilige plaats bewaarden.

22. Voor een bepaalde tijd?

23. Zo hebben Wij bepaald. Hoe voortreffelijk zijn Wij in het bepalen!

24. Wee op die Dag degenen die loochenen!

25. Hebben Wij de aarde niet gemaakt om

26. De levenden en de doden te kunnen bevatten?

27. En hebben Wij er geen hoge bergen op geplaatst en u zoet (zuiver) watergegeven om te drinken.

28. Wee op die Dag degenen die loochenen.

29. Men zal zeggen: "Gaat naar (de straf) welke gij loochendet.

30. Begeeft u tot een schaduw van drie takken,

31. Die geen koelte geeft, noch beschermt tegen de vlam."

32. Ziet! Het (Vuur der hel) gooit vonken op als kastelen.

33. Alsof zij kamelen van een gele kleur waren.

34. Wee op die Dag degenen die loochenen!

35. Dit is een Dag waarop zij (de schuldigen) niet mogen spreken,

36. Noch zal hun worden toegestaan verontschuldigingen aan te bieden.

37. Wee op die Dag degenen die loochenen.

38. Dit is de Dag der beslissing; Wij hebben u en degenen die vroeger leefden bijeengebracht.

39. Indien gij nu enig plan hebt gebruikt het dan tegen Mij.

40. Wee op die Dag degenen die loochenen!

41. De godvruchtigen zullen te midden van schaduwen en bronnen wonen,

42. En fruit ontvangen, zoals zij zich mogen wensen.

43. (Men zal zeggen): "Eet en drinkt met smaak als beloning voor hetgeen gij placht te doen."

44. Voorwaar, zo belonen Wij degenen die goed doen.

45. Wee op die Dag degenen die loochenen.

46. "Eet en vermaakt u een poosje (in dit leven). Voorzeker, gij zijt de schuldigen."

47. Wee op die Dag degenen die loochenen.

48. En als er tot hen wordt gezegd: "Buigt u neder!" dan buigen zij zich niet.

49. Wee op die Dag degenen die loochenen.

50. In welk woord buiten dit zullen zij dan geloven?vertaalbureau© 2008   A.T.A.Freelance.