ArabicArabisch

EnglishEngels

Frans

Duits


Gesponsorde links:
Aljazeera Arabisch


Aljazeera Engels
Iqraa TV
Van Dale

Linxd

AlbahjaTransArabe Freelance
Beëdigd tolken & vertalen Nederlands <---> Arabisch
Welcome A.T.A.F. مرحبا بكم Welcome ;

1.

Al-Faatihah Het Begin
2. Al-Baqarah De Koe
3. Al-Imraan Het Huis van Imraan
4. An-Nisa De Vrouwen
5. Al-Maidah De Tafel
6. Al-An'aam Het Vee
7. Al-Aa'raaf De Verheven Plaatsen
8. Al-An'faal De Oorlogsbuit
9. At-Taubah Berouw
10. Joenos Jonas
11. Hoed  Hoed
12. Joesof Jozef
13. Ar-Ra'd De Donder
14. Ibrahiem Abraham
15. Al-Hidjr Het Rotsachtige Pad
16. An-Nahl De Bij
17. Al-Israa, Banie Israa'iel De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van Israël
18. Al-Kahf De Spelonk
19. Marjam Maria
20. Taa Haa Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa De Profeten
22. Al-Hadj De Pelgrimstocht
23. Al-Mominoen De Gelovigen
24. An-Noer Het Licht
25. Al-Forqaan Het Criterion
26. Asj-Sjoaraa De Dichters
27. An-Naml De Mieren
28. Al-Qasas De Vertelling
29. Al-Ankaboet De Spin
30. Ar-Roem De Romeinen
31. Loqmaan De Wijzen
32. As-Sadjdah De Aanbidding
33. Al-Ahzaab De Confrères
34. Saba De Stad van Saba
35. Faatir De Schepper
36. Jaa Sien Jaa Sien
37. As-Saaffaat Zij die in de Rangen behoren
38. Saad Saad
39. Az-Zomar De Groepen
40. Al-Momin De Gelovige
41. Fussilat Fussilat
42. Asj-Sjoera De Consultatie
43. Az-Zochrof Gouden Juwelen
44. Ad-Dochaan De Rook
45. Al-Djaasi'jah Het Knielen
46. Al-Ahqaaf Bochtige Zandpaden
47. Mohammed Mohammed 
48. Al-Fat'h Overwinning
49. Al-Hodjoraat De Vertrekken aan de Binnenkant
50. Qaaf Qaaf
51. Az-Zaari'jaat De Winden die Verspreiden
52. At-Toer De Berg
53. An-Nadjm De Ster
54. Al-Qamar De Maan
55. Ar-Rahmaan De Meest Gracieuze
56. Al-Waaqiah De Onoverkomelijke Gebeurtenis
57. Al-Hadied Het IJzer
58. Al-Modjaadalah De Vrouw die Pleit
59. Al-Hasjr De Bijeenkomst
60. Al-Momtahanah De Vrouw die Ondervraagt zal worden
61. As-Saff De Strijdplaats
62. Al-Djomo'ah De Vrijdag (Bijeenkomst)
63. Al-Monaafiqoen De Huichelaars
64. At-Taghaabon Beider Verlies en Winst
65. At-Talaaq De Scheiding
66. At-Talaaq Denkende dat iets Verboden is
67. Al-Molk De Dominie
68. Al-Qalam De Pen
69. Al-Haaqqah De Zekere Realiteit
70. Al-Ma'aaridj De Manieren van Ascentie
71. Noeh Noach
72. Al-Djinn De Djinn
73. Al-Mozzammil Gevouwen in Kleding
74. Al-Moddassir Iemand die Gebundeld is
75. Al-Qi'jaamah De Resurrectie
76. Ad-Dahr, Al-Insaan De Tijd, De Mensen
77. Al-Morsalaat Zij Die Gezonden Waren
78. An-Naba Het Nieuws
79. An-Naziaat An-Naziaat
80. Abasa Hij Fronste
81. At-Takwier Het Opvouwen
82. Al-Infitaar Het Klievende
83. Al-Motaffifeen Daden in Fraude
84. Al-Insjiqaaq De Splijting
85. Al-Boroej De Tekens van de Zodiak
86. At-Taariq De Nachtelijke Bezoeker
87. Al-Ala De Allerhoogste
88. Al-Ghaasjijah Het Overweldigende Evenement
89. Al-Fadjr De Dageraad
90. Al-Balad De Stad
91. Asj-Sjams De Zon
92. Al-Lail De Nacht
93. Ad-Dhohaa De Glorieuze Ochtend
94. Asj-Sjarh De Expansie
95. At-Tien De Vijg
96. Al-Alaq Het Geronnen Bloed
97. Al-Qadr De Waardevolle Nacht
98. Al-Bajjinah Het Uitsluitende Bewijs
99. Az-Zalzalah Het Geschudene
100. Al-Aadi'jaat Zij Die Rennen
101. Al-Qaariah De Dag van Oproering
102. At-Takaasor Opstapelen
103. Al-Asr De Tijd door de Tijden
104. Al-Homazah De Schandaal Verspreider
105. Al-Fiel De Olifant
106. Qoraisj Qoraisj
107. Al-Maa'oen De Noden van Buren
108. Al-Kausar Overvloed
109. Al-Kaafiroen De Ongelovigen
110. An-Nasr De Overwinning
111. Al-Masad, Al-Lahab De Palmvezel, De Vlam
112. Al-Ichlaas Zuiverheid van Geloof
113. Al-Falaq De Dauw
114. An-Naas De Mensheid

 

 

74. Iemand die Gebundeld is (Al-Moddassir)

 

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. O gij die u omhult!

2. Sta op en waarschuw,

3. En verkondig de Grootheid van uw Heer,

4. En reinig uw hart.

5. En vlied de onreinheid.

6. Bewijs geen gunsten om u daardoor te verrijken.

7. En wees geduldig ter wille van uw Heer.

8. Want als de bazuin wordt geblazen,

9. Die Dag zal een moeilijke dag zijn.

10. Niet gemakkelijk voor de ongelovigen.

11. Laat Mij alleen met hem die Ik schiep.

12. Ik heb hem overvloedig bezit gegeven.

13. En zonen die bij hem zijn.

14. En ik verschafte hem elk gemak.

15. Toch verlangt hij dat Ik hem nog meer zal geven.

16. Stellig niet; want hij was vijandig tegenover Onze boodschappen.

17. Hem zal Ik een zware straf opleggen.

18. Ziet! Hij dacht na en hij besloot!

19. Vervloekt zij hij, hoe besloot hij!

20. Nogmaals, vervloekt zij hij! Hoe be sloot hij!

21. Toen keek hij (om zich heen),

22. Daarna fronste hij zijn voorhoofd en keek nors.

23. Dan keerde hij zich om en toonde zich hovaardig.

24. Hij zeide: "Dit is niets dan een nagebootste tovenarij.

25. Dit is slechts het woord van een mens."

26. Weldra zal Ik hem in het Vuur werpen.

27. En wat weet gij wat het Vuur der hel is?

28. Het ontziet niets, noch laat het iets (onverteerd) achter,

29. Het verschroeit het gezicht.

30. Daarover waken er negentien (engelen).

31. En Wij hebben niets dan engelen tot wachters van het Vuur gemaakt. En Wij hebben hun getal niet vastgesteld, dan tot beproeving der ongelovigen, opdat wie het Boek is gegeven zekerheid mogen verkrijgen en dat de gelovigen in geloof mogen toenemen en opdat de mensen van het Boek en de gelovigen niet zullen twijfelen. En dat degenen in wier hart een ziekte is en degenen die ongelovig zijn, mogen zeggen: "Wat bedoelt Allah met deze gelijkenis?" Zo laat Allah dwalen wie Hij wil en leidt wie Hij wil. Niemand kent de legerscharen van uw Heer dan Hij. Dit is niets dan een vermaning voor de mensheid.

32. Neen, bij de maan,

33. En de nacht als zij heengaat

34. En de dageraad wanneer zij gloort,

35. Waarlijk, het is een der grootste tijdingen,

36. Een waarschuwing voor de mensen.

37. Aan degene onder u, die vooruit wenst te gaan of degene die wil achterblijven,

38. Elke ziel is als een pand voor hetgeen zij doet.

39. Doch degenen aan de rechter hand

40. In tuinen (wonende) vragen zij:

41. Aan de schuldigen

42. "Wat heeft u in de hel gebracht?"

43. Zij zullen antwoorden: "Wij behoorden niet tot hen die plachten te bidden.

44. Noch voedden wij de armen.

45. En wij plachten ijdele gesprekken te voeren met hen die ijdele gesprekken voerden.

46. En wij plachten de Dag des Oordeels te loochenen.

47. Totdat de dood ons overviel."

48. De tussenkomst van bemiddelaars zal hen daarom niets baten.

49. Wat scheelt hun dat zij zich van de vermaning afwenden

50. Als bange ezels,

51. Vluchtende voor een leeuw?

52. Neen, ieder van hen wenst dat hem opengeslagen bladzijden zullen worden getoond.

53. Voorwaar, zij vrezen het Hiernamaals niet!

54. Neen, waarlijk, dit is een vermaning.

55. Die wil, trekke er lering uit.

56. Doch zij zullen er geen lering uit trekken tenzij Allah het wil. Hij is Waardig, dat men Hem vreest, en Hij is de Heer der vergiffenis.

 vertaalbureau© 2008   A.T.A.Freelance.