ArabicArabisch

EnglishEngels

Frans

Duits


Gesponsorde links:
Aljazeera Arabisch


Aljazeera Engels
Iqraa TV
Van Dale

Linxd

AlbahjaTransArabe Freelance
Beëdigd tolken & vertalen Nederlands <---> Arabisch
Welcome A.T.A.F. مرحبا بكم Welcome ;

1.

Al-Faatihah Het Begin
2. Al-Baqarah De Koe
3. Al-Imraan Het Huis van Imraan
4. An-Nisa De Vrouwen
5. Al-Maidah De Tafel
6. Al-An'aam Het Vee
7. Al-Aa'raaf De Verheven Plaatsen
8. Al-An'faal De Oorlogsbuit
9. At-Taubah Berouw
10. Joenos Jonas
11. Hoed  Hoed
12. Joesof Jozef
13. Ar-Ra'd De Donder
14. Ibrahiem Abraham
15. Al-Hidjr Het Rotsachtige Pad
16. An-Nahl De Bij
17. Al-Israa, Banie Israa'iel De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van Israël
18. Al-Kahf De Spelonk
19. Marjam Maria
20. Taa Haa Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa De Profeten
22. Al-Hadj De Pelgrimstocht
23. Al-Mominoen De Gelovigen
24. An-Noer Het Licht
25. Al-Forqaan Het Criterion
26. Asj-Sjoaraa De Dichters
27. An-Naml De Mieren
28. Al-Qasas De Vertelling
29. Al-Ankaboet De Spin
30. Ar-Roem De Romeinen
31. Loqmaan De Wijzen
32. As-Sadjdah De Aanbidding
33. Al-Ahzaab De Confrères
34. Saba De Stad van Saba
35. Faatir De Schepper
36. Jaa Sien Jaa Sien
37. As-Saaffaat Zij die in de Rangen behoren
38. Saad Saad
39. Az-Zomar De Groepen
40. Al-Momin De Gelovige
41. Fussilat Fussilat
42. Asj-Sjoera De Consultatie
43. Az-Zochrof Gouden Juwelen
44. Ad-Dochaan De Rook
45. Al-Djaasi'jah Het Knielen
46. Al-Ahqaaf Bochtige Zandpaden
47. Mohammed Mohammed 
48. Al-Fat'h Overwinning
49. Al-Hodjoraat De Vertrekken aan de Binnenkant
50. Qaaf Qaaf
51. Az-Zaari'jaat De Winden die Verspreiden
52. At-Toer De Berg
53. An-Nadjm De Ster
54. Al-Qamar De Maan
55. Ar-Rahmaan De Meest Gracieuze
56. Al-Waaqiah De Onoverkomelijke Gebeurtenis
57. Al-Hadied Het IJzer
58. Al-Modjaadalah De Vrouw die Pleit
59. Al-Hasjr De Bijeenkomst
60. Al-Momtahanah De Vrouw die Ondervraagt zal worden
61. As-Saff De Strijdplaats
62. Al-Djomo'ah De Vrijdag (Bijeenkomst)
63. Al-Monaafiqoen De Huichelaars
64. At-Taghaabon Beider Verlies en Winst
65. At-Talaaq De Scheiding
66. At-Talaaq Denkende dat iets Verboden is
67. Al-Molk De Dominie
68. Al-Qalam De Pen
69. Al-Haaqqah De Zekere Realiteit
70. Al-Ma'aaridj De Manieren van Ascentie
71. Noeh Noach
72. Al-Djinn De Djinn
73. Al-Mozzammil Gevouwen in Kleding
74. Al-Moddassir Iemand die Gebundeld is
75. Al-Qi'jaamah De Resurrectie
76. Ad-Dahr, Al-Insaan De Tijd, De Mensen
77. Al-Morsalaat Zij Die Gezonden Waren
78. An-Naba Het Nieuws
79. An-Naziaat An-Naziaat
80. Abasa Hij Fronste
81. At-Takwier Het Opvouwen
82. Al-Infitaar Het Klievende
83. Al-Motaffifeen Daden in Fraude
84. Al-Insjiqaaq De Splijting
85. Al-Boroej De Tekens van de Zodiak
86. At-Taariq De Nachtelijke Bezoeker
87. Al-Ala De Allerhoogste
88. Al-Ghaasjijah Het Overweldigende Evenement
89. Al-Fadjr De Dageraad
90. Al-Balad De Stad
91. Asj-Sjams De Zon
92. Al-Lail De Nacht
93. Ad-Dhohaa De Glorieuze Ochtend
94. Asj-Sjarh De Expansie
95. At-Tien De Vijg
96. Al-Alaq Het Geronnen Bloed
97. Al-Qadr De Waardevolle Nacht
98. Al-Bajjinah Het Uitsluitende Bewijs
99. Az-Zalzalah Het Geschudene
100. Al-Aadi'jaat Zij Die Rennen
101. Al-Qaariah De Dag van Oproering
102. At-Takaasor Opstapelen
103. Al-Asr De Tijd door de Tijden
104. Al-Homazah De Schandaal Verspreider
105. Al-Fiel De Olifant
106. Qoraisj Qoraisj
107. Al-Maa'oen De Noden van Buren
108. Al-Kausar Overvloed
109. Al-Kaafiroen De Ongelovigen
110. An-Nasr De Overwinning
111. Al-Masad, Al-Lahab De Palmvezel, De Vlam
112. Al-Ichlaas Zuiverheid van Geloof
113. Al-Falaq De Dauw
114. An-Naas De Mensheid

 

69. De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah)

 

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Datgene wat plaats zal hebben

2. Wat is het dat plaats zal hebben?

3. Gij weet niet wat plaats zal hebben.

4. De Samoed alsook de Aad loochenden de ramp.

5. Wat de Samoed betreft, dezen werden door een overweldigende straf vernietigd.

6. En de Aad werden door een felle, geweldige wind vernietigd.

7. Die Hij zeven nachten en acht dagen achtereenvolgens over hen liet woeden, zodat gij hadt kunnen zien hoe het volk er door neergeworpen werd, alsof zij gevallen palmboomstammen waren.

8. Kunt gij enige overblijfselen van hen vinden?

9. Ook Pharao, en degenen die vóór hem waren, en de steden die verwoest werden begingen grote zonde;

10. En zij gehoorzaamden de boodschapper van hun Heer niet, daarom greep Hij hen met een vaste greep.

11. Ziet, toen de wateren stegen, droegen Wij u de ark binnen,

12. Opdat Wij dit tot een les voor u mochten maken en opdat degene die deze (gebeurtenis) kan onthouden zich deze moge herinneren.

13. En wanneer een enkele stoot op de bazuin zal worden geblazen,

14. En de aarde en de bergen van hun plaats zullen worden opgeheven en terstond zullen worden verbrijzeld,

15. Op die Dag zal de grote gebeurtenis plaats vinden.

16. En de hemelen zullen uiteen splijten, zodat deze op die Dag zwak zullen zijn.

17. En de engelen zullen op de zijden ervan staan. En op die Dag zullen acht engelen de troon van uw Heer boven zich houden.

18. Dan zult gij worden bloot gelegd en geen uwer geheimen zal verborgen blijven.

19. En hij, aan wie zijn boek in de rechter hand wordt gegeven, zal zeggen: "Komt, leest mijn boek.

20. Voorzeker, ik wist dat ik mijn afrekening tegemoet moest gaan."

21. Deze zal dan een heerlijk leven krijgen

22. In een verheven tuin,

23. Waarvan het fruit gemakkeljik bereikbaar zal zijn.

24. "Eet en drinkt smakelijk als loon voor hetgeen gij in vroeger dagen hebt gedaan."

25. Maar, hij wiens boek in de linker hand wordt gegeven, zal zeggen: "O was mijn boek mij maar niet gegeven!

26. En had ik maar niet geweten wat mijn oordeel was!

27. O, had de dood maar aan mij een einde gemaakt!

28. Mijn rijkdom heeft mij niet gebaat,

29. Mijn macht is van mij weg gegaan."

30. Grijpt hem en boeit hem.

31. Werpt hem dan in de hel.

32. Bindt hem vervolgens met een ketting vast waarvan de lengte zeventig armlengten bedraagt;

33. Want hij geloofde niet in Allah, de Grote.

34. Noch moedigde hij aan, de armen te spijzigen.

35. Daarom heeft hij hier geen vriend;

36. Noch voedsel, behalve spoelsel van wonden,

37. Dat niemand dan de zondaren zal gebruiken.

38. Neen, Ik zweer bij alles wat gij ziet,

39. En bij alles wat gij niet ziet,

40. Dit is voorzeker de boodschap die een eerwaardige boodschapper heeft gebracht.

41. Het is geen woord van een dichter; nietig is hetgeen gij gelooft.

42. Noch is het de uiting van een waarzegger; gering is de lering, die gij er uit trekt.

43. Het is een Openbaring van de Heer der werelden.

44. En indien hij enige woorden in Onze naam had uitgedacht,

45. Dan zouden Wij hem zeker bij de rechter hand hebben gegrepen.

46. En daarna zijn levensader hebben afgesneden,

47. En geen uwer zou ons van hem hebben kunnen tegenhouden.

48. Voorwaar, het is een vermaning voor de godvrezenden.

49. En voorzeker, Wij weten dat er onder u loochenaars zijn.

50. Waarlijk, de ongelovigen zullen er wroeging over hebben.

51. En voorwaar, het is de ware zekerheid.

52. Verheerlijk daarom de naam van uw Heer, de Luisterrijke.

 vertaalbureau© 2008   A.T.A.Freelance.