ArabicArabisch

EnglishEngels

Frans

Duits


Gesponsorde links:
Aljazeera Arabisch


Aljazeera Engels
Iqraa TV
Van Dale

Linxd

AlbahjaTransArabe Freelance
Beëdigd tolken & vertalen Nederlands <---> Arabisch
Welcome A.T.A.F. مرحبا بكم Welcome ;

1.

Al-Faatihah Het Begin
2. Al-Baqarah De Koe
3. Al-Imraan Het Huis van Imraan
4. An-Nisa De Vrouwen
5. Al-Maidah De Tafel
6. Al-An'aam Het Vee
7. Al-Aa'raaf De Verheven Plaatsen
8. Al-An'faal De Oorlogsbuit
9. At-Taubah Berouw
10. Joenos Jonas
11. Hoed  Hoed
12. Joesof Jozef
13. Ar-Ra'd De Donder
14. Ibrahiem Abraham
15. Al-Hidjr Het Rotsachtige Pad
16. An-Nahl De Bij
17. Al-Israa, Banie Israa'iel De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van Israël
18. Al-Kahf De Spelonk
19. Marjam Maria
20. Taa Haa Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa De Profeten
22. Al-Hadj De Pelgrimstocht
23. Al-Mominoen De Gelovigen
24. An-Noer Het Licht
25. Al-Forqaan Het Criterion
26. Asj-Sjoaraa De Dichters
27. An-Naml De Mieren
28. Al-Qasas De Vertelling
29. Al-Ankaboet De Spin
30. Ar-Roem De Romeinen
31. Loqmaan De Wijzen
32. As-Sadjdah De Aanbidding
33. Al-Ahzaab De Confrères
34. Saba De Stad van Saba
35. Faatir De Schepper
36. Jaa Sien Jaa Sien
37. As-Saaffaat Zij die in de Rangen behoren
38. Saad Saad
39. Az-Zomar De Groepen
40. Al-Momin De Gelovige
41. Fussilat Fussilat
42. Asj-Sjoera De Consultatie
43. Az-Zochrof Gouden Juwelen
44. Ad-Dochaan De Rook
45. Al-Djaasi'jah Het Knielen
46. Al-Ahqaaf Bochtige Zandpaden
47. Mohammed Mohammed 
48. Al-Fat'h Overwinning
49. Al-Hodjoraat De Vertrekken aan de Binnenkant
50. Qaaf Qaaf
51. Az-Zaari'jaat De Winden die Verspreiden
52. At-Toer De Berg
53. An-Nadjm De Ster
54. Al-Qamar De Maan
55. Ar-Rahmaan De Meest Gracieuze
56. Al-Waaqiah De Onoverkomelijke Gebeurtenis
57. Al-Hadied Het IJzer
58. Al-Modjaadalah De Vrouw die Pleit
59. Al-Hasjr De Bijeenkomst
60. Al-Momtahanah De Vrouw die Ondervraagt zal worden
61. As-Saff De Strijdplaats
62. Al-Djomo'ah De Vrijdag (Bijeenkomst)
63. Al-Monaafiqoen De Huichelaars
64. At-Taghaabon Beider Verlies en Winst
65. At-Talaaq De Scheiding
66. At-Talaaq Denkende dat iets Verboden is
67. Al-Molk De Dominie
68. Al-Qalam De Pen
69. Al-Haaqqah De Zekere Realiteit
70. Al-Ma'aaridj De Manieren van Ascentie
71. Noeh Noach
72. Al-Djinn De Djinn
73. Al-Mozzammil Gevouwen in Kleding
74. Al-Moddassir Iemand die Gebundeld is
75. Al-Qi'jaamah De Resurrectie
76. Ad-Dahr, Al-Insaan De Tijd, De Mensen
77. Al-Morsalaat Zij Die Gezonden Waren
78. An-Naba Het Nieuws
79. An-Naziaat An-Naziaat
80. Abasa Hij Fronste
81. At-Takwier Het Opvouwen
82. Al-Infitaar Het Klievende
83. Al-Motaffifeen Daden in Fraude
84. Al-Insjiqaaq De Splijting
85. Al-Boroej De Tekens van de Zodiak
86. At-Taariq De Nachtelijke Bezoeker
87. Al-Ala De Allerhoogste
88. Al-Ghaasjijah Het Overweldigende Evenement
89. Al-Fadjr De Dageraad
90. Al-Balad De Stad
91. Asj-Sjams De Zon
92. Al-Lail De Nacht
93. Ad-Dhohaa De Glorieuze Ochtend
94. Asj-Sjarh De Expansie
95. At-Tien De Vijg
96. Al-Alaq Het Geronnen Bloed
97. Al-Qadr De Waardevolle Nacht
98. Al-Bajjinah Het Uitsluitende Bewijs
99. Az-Zalzalah Het Geschudene
100. Al-Aadi'jaat Zij Die Rennen
101. Al-Qaariah De Dag van Oproering
102. At-Takaasor Opstapelen
103. Al-Asr De Tijd door de Tijden
104. Al-Homazah De Schandaal Verspreider
105. Al-Fiel De Olifant
106. Qoraisj Qoraisj
107. Al-Maa'oen De Noden van Buren
108. Al-Kausar Overvloed
109. Al-Kaafiroen De Ongelovigen
110. An-Nasr De Overwinning
111. Al-Masad, Al-Lahab De Palmvezel, De Vlam
112. Al-Ichlaas Zuiverheid van Geloof
113. Al-Falaq De Dauw
114. An-Naas De Mensheid

 

 

56. De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah)

 

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Als de Gebeurtenis plaats vindt

2. Zal er niets dit plaatsvinden kunnen tegenhouden -

3. Enigen zal het vernederen, anderen zal het verheffen.

4. Wanneer de aarde hevig zal worden geschokt,

5. En de bergen verbrijzeld,

6. Zullen deze als stof worden verstrooid,

7. En gij zult in drie soorten worden verdeeld.

8. De mensen aan de rechter kant - hoe (gelukkig zijn) de mensen aan de rechter kant!

9. En de mensen aan de linker kant - hoe (ongelukkig) zijn de mensen aan de linker kant!

10. De voorbijstrevenden (in het geloof) zullen de eersten zijn,

11. Dezen zijn de gunstelingen die God dicht zullen naderen.

12. In tuinen van verrukking.

13. Het zijn een groot aantal van de eersten.

14. En weinigen uit later tijd.

15. Op sofa's doorvlochten met goud en edelgesteenten

16. Daarop nederliggende, naar elkander toegewend!

17. Daar zullen jonge mannen onder hen rondgaan die niet zullen verouderen

18. Met bekers, kannen en kopjes gevuld uit een zilveren bron -

19. Zij zullen daarvan geen hoofdpijn krijgen noch zullen zij dronken worden -

20. En met fruit dat zij het liefst hebben -

21. En met vlees van vogelen dat zij begeren.

22. En er zullen schonen zijn met grote, mooie ogen,

23. Als verscholen paarlen.

24. Als beloning voor hetgeen zij plachten te doen.

25. Zij zullen daar geen ijdele gesprekken of zondige taal horen,

26. Doch het woord "vrede, vrede."

27. En zij die rechts zullen staan - hoe (gelukkig) zijn deze die rechts staan!

28. Zij zullen zich bevinden tussen doornloze lotusbomen

29. En trossen bananen,

30. En dekkende schaduwen,

31. En stromende wateren,

32. En overvloedig fruit,

33. Noch afgesneden, noch verboden,

34. En edele vrouwen.

35. Voorwaar, Wij hebben dezen tot een wonderligke schepping gemaakt,

36. Wij maakten haar maagden,

37. Beminnelijk, van gelijke leeftijd.

38. Tot degenen aan de rechter kant.

39. (Behoort) een groot aantal van de eersten (gelovigen).

40. En een groot aantal uit latere tijden.

41. De mensen aan de linker kant - hoe (ongelukkig) zijn degenen die aan de linker kant staan!

42. Te midden van verschroeiende winden en kokend water.

43. En in de schaduw van zwarte rook,

44. Noch koel, noch verfrissend.

45. Voordien waren zij inderdaad in weelde (op aarde),

46. En volhardden in grote zonde.

47. En zij plachten te zeggen: "Als wij dood zijn en stof en beenderen zijn geworden, zullen wij inderdaad herrijzen?

48. En ook onze voorvaderen?"

49. Zeg: "Ja, de vroegeren en de lateren

50. Zullen tezamen worden verzameld op de vastgestelde tijd van een bepaalde Dag."

51. Dan, o gij, die waart verdwaald en hebt verloochend,

52. Gij zult. zeker van de boom van Zaqqoem eten,

53. En zult er uw buik mee vullen,

54. En daama kokend water drinken,

55. (Drinkende,) zoals dorstige kamelen drinken,

56. Dit zal hun onthaal zijn op de Dag des Gerichts.

57. Wij schiepen u, maar waarom wildet gij deWaarheid niet erkennen?

58. Zeg mij wat gij verwekt,

59. Schept gij het of zijn Wij de Schepper er van?

60. Wij hebben de dood onder u verordend en Wij kunnen niet worden tegengehouden

61. Om anderen als gij in uw plaats te stellen en u in een toestand te brengen die gij niet kent.

62. En zeker kent gij de eerste schepping. Waarom trekt gij er dan geen lering uit?

63. Hebt gij gezien wat gij zaait?

64. Doen Wij het groeien of doet gij dat?

65. Als Wij het willen, kunnen Wij dat alles tot stof maken, dan blijft gij jammeren.

66. (Zeggende): "Wij zijn beladen met borgstelling,

67. Meer nog, wij zijn van alles beroofd."

68. Ziet, het water dat gij drinkt,

69. Zijt gij het die het uit de wolken nederzendt, of zijn Wij de Zender?

70. Indien Wij het willen, kunnen Wij het bitter maken. Waarom zijt gij dan niet dankbaar?

71. En zeg mij; het vuur dat gij aansteekt,

72. Zijt gij het die de boom er voor doet groeien of zijn Wij het?

73. Wij hebben het tot een aanmaning en een weldaad gemaakt voor de reizigers in de wildernissen.

74. Daarom verheerlijk de naam van uw Heer, de Verhevene.

75. En Ik roep het verschieten der sterren tot getuige

76. En inderdaad is dat een grote eed, indien gij het beseft -;

77. Voorzeker, dit is (de) verheven Koran,

78. Een beschermd Boek,

79. Dat niemand zal aanraken behalve zij die zich louteren.

80. Een Openbaring van de Heer der Werelden.

81. Veracht gij dan deze aankondiging?

82. En verzekert gij door de ontkenning ervan uw levensonderhoud?

83. Waarom dan, wanneer de ziel van (de stervende) zijn keel bereikt

84. En gij ziet toe - op dat ogenblik

85. Zijn Wij dichter bij hem dan gij, maar gij ziet dit niet,

86. Waarom dan, als gij niet onderdanig zijt,

87. Brengt gij haar niet terug indien gij waarachtig zijt?

88. Als hij nu behoort tot degenen, die dicht bij God zijn,

89. Dan is voor hem geluk en geur en een tuin van verrukking;

90. En indien hij behoort tot degenen aan de rechter kant,

91. Dan luidt het "Vrede zij u" van degenen aan de rechter kant.

92. Maar als hij behoort tot de dwalenden die (de Waarheid) hadden verloochend,

93. Dan is voor hem een onthaal op kokend water

94. En branden in de hel.

95. Voorzeker dit is de werkelijkheid.

96. Verheerlijk daarom de naam van uw Heer, de Verhevene.

 vertaalbureau© 2008   A.T.A.Freelance.