ArabicArabisch

EnglishEngels

Frans

Duits


Gesponsorde links:
Aljazeera Arabisch


Aljazeera Engels
Iqraa TV
Van Dale

Linxd

AlbahjaTransArabe Freelance
Beëdigd tolken & vertalen Nederlands <---> Arabisch
Welcome A.T.A.F. مرحبا بكم Welcome ;

1.

Al-Faatihah Het Begin
2. Al-Baqarah De Koe
3. Al-Imraan Het Huis van Imraan
4. An-Nisa De Vrouwen
5. Al-Maidah De Tafel
6. Al-An'aam Het Vee
7. Al-Aa'raaf De Verheven Plaatsen
8. Al-An'faal De Oorlogsbuit
9. At-Taubah Berouw
10. Joenos Jonas
11. Hoed  Hoed
12. Joesof Jozef
13. Ar-Ra'd De Donder
14. Ibrahiem Abraham
15. Al-Hidjr Het Rotsachtige Pad
16. An-Nahl De Bij
17. Al-Israa, Banie Israa'iel De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van Israël
18. Al-Kahf De Spelonk
19. Marjam Maria
20. Taa Haa Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa De Profeten
22. Al-Hadj De Pelgrimstocht
23. Al-Mominoen De Gelovigen
24. An-Noer Het Licht
25. Al-Forqaan Het Criterion
26. Asj-Sjoaraa De Dichters
27. An-Naml De Mieren
28. Al-Qasas De Vertelling
29. Al-Ankaboet De Spin
30. Ar-Roem De Romeinen
31. Loqmaan De Wijzen
32. As-Sadjdah De Aanbidding
33. Al-Ahzaab De Confrères
34. Saba De Stad van Saba
35. Faatir De Schepper
36. Jaa Sien Jaa Sien
37. As-Saaffaat Zij die in de Rangen behoren
38. Saad Saad
39. Az-Zomar De Groepen
40. Al-Momin De Gelovige
41. Fussilat Fussilat
42. Asj-Sjoera De Consultatie
43. Az-Zochrof Gouden Juwelen
44. Ad-Dochaan De Rook
45. Al-Djaasi'jah Het Knielen
46. Al-Ahqaaf Bochtige Zandpaden
47. Mohammed Mohammed 
48. Al-Fat'h Overwinning
49. Al-Hodjoraat De Vertrekken aan de Binnenkant
50. Qaaf Qaaf
51. Az-Zaari'jaat De Winden die Verspreiden
52. At-Toer De Berg
53. An-Nadjm De Ster
54. Al-Qamar De Maan
55. Ar-Rahmaan De Meest Gracieuze
56. Al-Waaqiah De Onoverkomelijke Gebeurtenis
57. Al-Hadied Het IJzer
58. Al-Modjaadalah De Vrouw die Pleit
59. Al-Hasjr De Bijeenkomst
60. Al-Momtahanah De Vrouw die Ondervraagt zal worden
61. As-Saff De Strijdplaats
62. Al-Djomo'ah De Vrijdag (Bijeenkomst)
63. Al-Monaafiqoen De Huichelaars
64. At-Taghaabon Beider Verlies en Winst
65. At-Talaaq De Scheiding
66. At-Talaaq Denkende dat iets Verboden is
67. Al-Molk De Dominie
68. Al-Qalam De Pen
69. Al-Haaqqah De Zekere Realiteit
70. Al-Ma'aaridj De Manieren van Ascentie
71. Noeh Noach
72. Al-Djinn De Djinn
73. Al-Mozzammil Gevouwen in Kleding
74. Al-Moddassir Iemand die Gebundeld is
75. Al-Qi'jaamah De Resurrectie
76. Ad-Dahr, Al-Insaan De Tijd, De Mensen
77. Al-Morsalaat Zij Die Gezonden Waren
78. An-Naba Het Nieuws
79. An-Naziaat An-Naziaat
80. Abasa Hij Fronste
81. At-Takwier Het Opvouwen
82. Al-Infitaar Het Klievende
83. Al-Motaffifeen Daden in Fraude
84. Al-Insjiqaaq De Splijting
85. Al-Boroej De Tekens van de Zodiak
86. At-Taariq De Nachtelijke Bezoeker
87. Al-Ala De Allerhoogste
88. Al-Ghaasjijah Het Overweldigende Evenement
89. Al-Fadjr De Dageraad
90. Al-Balad De Stad
91. Asj-Sjams De Zon
92. Al-Lail De Nacht
93. Ad-Dhohaa De Glorieuze Ochtend
94. Asj-Sjarh De Expansie
95. At-Tien De Vijg
96. Al-Alaq Het Geronnen Bloed
97. Al-Qadr De Waardevolle Nacht
98. Al-Bajjinah Het Uitsluitende Bewijs
99. Az-Zalzalah Het Geschudene
100. Al-Aadi'jaat Zij Die Rennen
101. Al-Qaariah De Dag van Oproering
102. At-Takaasor Opstapelen
103. Al-Asr De Tijd door de Tijden
104. Al-Homazah De Schandaal Verspreider
105. Al-Fiel De Olifant
106. Qoraisj Qoraisj
107. Al-Maa'oen De Noden van Buren
108. Al-Kausar Overvloed
109. Al-Kaafiroen De Ongelovigen
110. An-Nasr De Overwinning
111. Al-Masad, Al-Lahab De Palmvezel, De Vlam
112. Al-Ichlaas Zuiverheid van Geloof
113. Al-Falaq De Dauw
114. An-Naas De Mensheid

 

 

54. De Maan (Al-Qamar)

 

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Het Uur is nabij, en de Maan is opengespleten.

2. Maar als zij (de ongelovigen) een teken zien wenden zij zich er van af en zeggen: "Een voortdurende toverkunst."

3. Zij verloochenen en volgen hun eigen begeerten. Maar elke verordening (Gods) zal plaats hebben.

4. En er zijn reeds tijdingen tot hen gekomen waarin een waarschuwing ligt.

5. Volmaakte wijsheid; maar de waarschuwingen helpen hen niet.

6. Wend u daarom van hen af. De Dag waarop de aankondiger hen zal roepen tot iets onaangenaams,

7. Dan zullen zij met nedergeslagen ogen uit hun graven komen als verstrooide sprinkhanen,

8. Zich naar de omroeper haastend. De ongelovigen zullen zeggen "Dit is een moeilijke dag."

9. Vóór hen verloochende het volk van Noach, zij verloochenden Onze dienaar en zeiden: "Een waanzinnige." En hij werd verdreven.

10. Daarom bad hij tot zijn Heer: "Ik ben gewis verslagen, sta mij bij."

11. Toen openden Wij de poorten van de hemel voor het stromende water.

12. En Wij spleten de aarde door bronnen, waar door de wateren elkander ontmoetten volgens een vastgesteld plan.

13. En Wij droegen hem op iets, bestaande uit planken en spijkers.

14. Het dreef onder Onze ogen voort als een beloning voor hem, die verworpen was.

15. En Wij maakten dit tot een teken. Is er iemand die er lering uit trekt?

16. Hoe vreselijk was Mijn straf en Mijn waarschuwing!

17. En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning. Is er iemand die er lering uit trekt?

18. Aad verloochende eveneens. Hoe (ernstig) was Mijn straf en Mijn waarschuwing!

19. Wij zonden een woedende wind tegen hen, op een kwade, onvergetelijke dag.

20. Die mensen wegtrok als waren zij de stammen van ontwortelde palmbomen.

21. Hoe groot was toen Mijn straf en Mijn waarschuwing!

22. En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning. Is er iemand die er lering uit trekt?

23. Ook (het volk van) Samoed verloochende de waarschuwers.

24. En zij zeiden: "Moeten wij een man uit ons midden volgen? Dan zouden wij inderdaad verdwaald en krankzinnig zijn.

25. Is de vermaning hem alleen gegeven? Neen, hij is een grote leugenaar en misdadiger."

26. Morgen zullen zij weten wie de grote leugenaar en misdadiger is!

27. Wij zullen de kameel zenden om hen op de proef te stellen. Let daarom op hen en heb geduld.

28. En zeg hun, dat het water tussen hen is verdeeld en dat de tijd van elke drinkbeurt in acht moet worden genomen.

29. Maar zij riepen hun metgezel, deze nam het (kameel) en verlamde het.

30. Hoe vreselijk was toen Mijn straf en Mijn waarschuwing!

31. Wij zonden een enkele straf tegen hen en zij werden als droog, vertrapt stro.

32. En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning. Is er iemand die er lering uit trekt?

33. Het volk van Lot verloochende de waarschuwers ook.

34. En Wij zonden een storm van stenen over hen allen met uitzondering van de familie van Lot, die Wij bij de dageraad verlosten,

35. Als een gunst van Ons. Zo belonen Wij hen die dank betuigen.

36. En Lot had hen inderdaad voor Onze straf gewaarschuwd doch zij trokken de waarschuwingen in twijfel.

37. En zij trachtten hem van zijn gasten af te keren. Daarom verblindden Wij hun ogen en zeiden: "Ondergaat nu Mijn straf en Mijn waarschuwing."

38. En de volgende morgen vroeg kwam er een blijvende straf over hen.

39. "Ondergaat nu Mijn straf en Mijn waarschuwing."

40. En Wij hebben inderdaad de Koran gemakkelijk gemaakt ter vermaning. Is er iemand die er lering uit trekt?

41. Er kwamen ook waarschuwers tot het volk van Pharao.

42. Zij verwierpen al Onze tekenen, daarom grepen Wij hen gelijk het grijpen van een krachtige en machtige.

43. Zijn uw ongelovigen beter dan dezen? Of zijt gij vrijgesteld in de geschriften?

44. Zeggen zij: "Wij zijn een overwinnende schare?"

45. De scharen zullen allen op de vlucht worden gejaagd en zij zullen hun rug tonen.

46. Neen, het Uur is hun vastgestelde tijd en het Uur zal uiterst rampzalig en bitter zijn.

47. Voorzeker, de overtreders zullen in dwaling verkeren en zich in een vlammend Vuur bevinden.

48. De Dag, waarop zij met hun aangezicht in het Vuur zullen worden gesleurd, zal er tot hen worden gezegd: "Voelt de aanraking der hel."

49. Voorwaar, Wij hebben alles naar maat geschapen.

50. En Ons gebod komt in één oogwenk.

51. En Wij hebben inderdaad uw gelijken vernietigd. Is er iemand die er lering uit trekt?

52. En al hetgeen zij deden staat in de geschriften.

53. En alles, groot of klein, is nedergeschreven.

54. Voorwaar, de rechtvaardigen zullen te midden van tuinen en rivieren zijn.

55. Op de juiste plaats in de tegenwoordigheid van de Almachtige Koning.vertaalbureau© 2008   A.T.A.Freelance.