ArabicArabisch

EnglishEngels

Frans

Duits


Gesponsorde links:
Aljazeera Arabisch


Aljazeera Engels
Iqraa TV
Van Dale

Linxd

AlbahjaTransArabe Freelance
Beëdigd tolken & vertalen Nederlands <---> Arabisch
Welcome A.T.A.F. مرحبا بكم Welcome ;

1.

Al-Faatihah Het Begin
2. Al-Baqarah De Koe
3. Al-Imraan Het Huis van Imraan
4. An-Nisa De Vrouwen
5. Al-Maidah De Tafel
6. Al-An'aam Het Vee
7. Al-Aa'raaf De Verheven Plaatsen
8. Al-An'faal De Oorlogsbuit
9. At-Taubah Berouw
10. Joenos Jonas
11. Hoed  Hoed
12. Joesof Jozef
13. Ar-Ra'd De Donder
14. Ibrahiem Abraham
15. Al-Hidjr Het Rotsachtige Pad
16. An-Nahl De Bij
17. Al-Israa, Banie Israa'iel De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van Israël
18. Al-Kahf De Spelonk
19. Marjam Maria
20. Taa Haa Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa De Profeten
22. Al-Hadj De Pelgrimstocht
23. Al-Mominoen De Gelovigen
24. An-Noer Het Licht
25. Al-Forqaan Het Criterion
26. Asj-Sjoaraa De Dichters
27. An-Naml De Mieren
28. Al-Qasas De Vertelling
29. Al-Ankaboet De Spin
30. Ar-Roem De Romeinen
31. Loqmaan De Wijzen
32. As-Sadjdah De Aanbidding
33. Al-Ahzaab De Confrères
34. Saba De Stad van Saba
35. Faatir De Schepper
36. Jaa Sien Jaa Sien
37. As-Saaffaat Zij die in de Rangen behoren
38. Saad Saad
39. Az-Zomar De Groepen
40. Al-Momin De Gelovige
41. Fussilat Fussilat
42. Asj-Sjoera De Consultatie
43. Az-Zochrof Gouden Juwelen
44. Ad-Dochaan De Rook
45. Al-Djaasi'jah Het Knielen
46. Al-Ahqaaf Bochtige Zandpaden
47. Mohammed Mohammed 
48. Al-Fat'h Overwinning
49. Al-Hodjoraat De Vertrekken aan de Binnenkant
50. Qaaf Qaaf
51. Az-Zaari'jaat De Winden die Verspreiden
52. At-Toer De Berg
53. An-Nadjm De Ster
54. Al-Qamar De Maan
55. Ar-Rahmaan De Meest Gracieuze
56. Al-Waaqiah De Onoverkomelijke Gebeurtenis
57. Al-Hadied Het IJzer
58. Al-Modjaadalah De Vrouw die Pleit
59. Al-Hasjr De Bijeenkomst
60. Al-Momtahanah De Vrouw die Ondervraagt zal worden
61. As-Saff De Strijdplaats
62. Al-Djomo'ah De Vrijdag (Bijeenkomst)
63. Al-Monaafiqoen De Huichelaars
64. At-Taghaabon Beider Verlies en Winst
65. At-Talaaq De Scheiding
66. At-Talaaq Denkende dat iets Verboden is
67. Al-Molk De Dominie
68. Al-Qalam De Pen
69. Al-Haaqqah De Zekere Realiteit
70. Al-Ma'aaridj De Manieren van Ascentie
71. Noeh Noach
72. Al-Djinn De Djinn
73. Al-Mozzammil Gevouwen in Kleding
74. Al-Moddassir Iemand die Gebundeld is
75. Al-Qi'jaamah De Resurrectie
76. Ad-Dahr, Al-Insaan De Tijd, De Mensen
77. Al-Morsalaat Zij Die Gezonden Waren
78. An-Naba Het Nieuws
79. An-Naziaat An-Naziaat
80. Abasa Hij Fronste
81. At-Takwier Het Opvouwen
82. Al-Infitaar Het Klievende
83. Al-Motaffifeen Daden in Fraude
84. Al-Insjiqaaq De Splijting
85. Al-Boroej De Tekens van de Zodiak
86. At-Taariq De Nachtelijke Bezoeker
87. Al-Ala De Allerhoogste
88. Al-Ghaasjijah Het Overweldigende Evenement
89. Al-Fadjr De Dageraad
90. Al-Balad De Stad
91. Asj-Sjams De Zon
92. Al-Lail De Nacht
93. Ad-Dhohaa De Glorieuze Ochtend
94. Asj-Sjarh De Expansie
95. At-Tien De Vijg
96. Al-Alaq Het Geronnen Bloed
97. Al-Qadr De Waardevolle Nacht
98. Al-Bajjinah Het Uitsluitende Bewijs
99. Az-Zalzalah Het Geschudene
100. Al-Aadi'jaat Zij Die Rennen
101. Al-Qaariah De Dag van Oproering
102. At-Takaasor Opstapelen
103. Al-Asr De Tijd door de Tijden
104. Al-Homazah De Schandaal Verspreider
105. Al-Fiel De Olifant
106. Qoraisj Qoraisj
107. Al-Maa'oen De Noden van Buren
108. Al-Kausar Overvloed
109. Al-Kaafiroen De Ongelovigen
110. An-Nasr De Overwinning
111. Al-Masad, Al-Lahab De Palmvezel, De Vlam
112. Al-Ichlaas Zuiverheid van Geloof
113. Al-Falaq De Dauw
114. An-Naas De Mensheid

 

 

51. De Winden die verspreiden (Az-Zaari'jaat)

 

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. (Wij roepen als getuigen) degenen die wijd en zijd verspreiden,

2. En degenen die de last dragen,

3. En degenen die rustig voortgaan,

4. En degenen die de zaak uitdelen.

5. Voorzeker, hetgeen u is beloofd, is waar,

6. En voorwaar, het gericht zal zeker plaats hebben.

7. Bij de hemelen vol van paden,

8. Waarlijk gij hebt uiteenlopende meningen,

9. Daarvan wordt afgewend wie zich (van het ware geloof) afwendt.

10. Vervloekt zijn zij die vermoedens uiten.

11. Die onachtzaam zijn in onwetendheid.

12. Zij vragen: "Wanneer zal de Tijd des Gerichts zijn?"

13. Het zal op de Dag zijn, wanneer zij in het Vuur zullen worden beproefd.

14. "Ondergaat uw beproeving. Dit is hetgeen gij verhaasttet."

15. Maar de rechtvaardigen zullen te midden van tuinen en bronnen verkeren,

16. Nemend hetgeen hun Heer zal geven omdat zij voorheen goed plachten te doen.

17. Gedurende de nacht sliepen zij weinig.

18. Tijdens de morgenstond zochten zij vergiffenis.

19. En van hun rijkdommen was een deel voor de bedelaars en ook voor degenen die niet konden bedelen.

20. En er zijn tekenen op aarde voor hen die zekerheid van geloof willen hebben,

21. En ook in uzelf, wilt gij dat niet inzien?

22. En in de hemel is uw onderhoud en hetgeen u is beloofd.

23. Bij de Heer van de hemel en de aarde - dit is inderdaad de waarheid zoals gij spreekt.

24. Heeft het verhaal van Abrahams geeerde gasten u bereikt?

25. Toen zij bij hem binnentraden en zeiden: "Vrede", antwoordde hij: "Vrede". Hij zeide (bij zichzelven): "Vreemde mensen."

26. Maar hij ging rustig naar zijn gezin en bracht een (toebereid) vet kalf.

27. En plaatste het voor hen. Hij zeide: "Wilt gij niet eten?"

28. Daarop begon hij hen te vrezen. Zij zeiden: "Vrees niet" en zij gaven hem blijde tijding over een wijze zoon.

29. Toen kwam zijn vrouw, in verbijstering en sloeg de hand voor het gezicht en zeide: "Een verwelkte, bejaarde vrouw!"

30. "Uw Heer heeft het zo gezegd," zeiden zij. "Voorzeker, Hij is de Alwijze, de Alwetende."

31. Abraham zeide: "Wat is uw taak, o boodsehappers?"

32. Zij antwoordden: "Wij zijn naar een schuldig volk gezonden

33. Om brokken klei op hen neder te zenden

34. Door uw Heer gemerkt (ter verdelging) voor de buitensporigen."

35. De gelovigen die daarin waren lieten Wij (veilig) weggaan.

36. Maar Wij vonden er slechts één huis der Moslims.

37. En Wij lieten daarin een teken achter voor hen, die de pijnlijke straf vrezen.

38. En in Mozes (is eveneens een teken), toen Wij hem tot Pharao zonden met openlijk gezag.

39. Maar deze wendde zich af om zijn macht en zeide: "Een tovenaar of een waanzinnige."

40. Daarom grepen Wij hem en zijn scharen en wierpen hen in de zee, waardoor hij zelfverwijt kreeg.

41. En er was een teken in de Aad, toen Wij een orkaan tegen hen zonden.

42. Deze liet van hetgeen hij teisterde niets over of hij maakte het als as,

43. En er was een teken in de Samoed toen er tot hen werd gezegd: "Vermaakt u voor een wijle."

44. Maar zij overtraden het gebod van hun Heer. Daarom achterhaalde hen de bliksem terwijl zij er naar keken,

45. En zij konden niet opstaan noch konden zij zich hiertegen beschermen.

46. En in het volk van Noach (is ook een teken), voorwaar zij waren een ongehoorzaam volk.

47. Voorzeker Wij bouwden de hemel door Onze macht en waarlijk Wij zin het, Die hem hebben uitgebreid.

48. En Wij hebben de aarde uitgespreid en hoe uitmuntend hebben Wij dit gedaan.

49. En Wij hebben alles in paren geschapen opdat gij er lering uit moogt trekken.

50. Haast u daarom tot Allah. Waarlijk ik ben voor u een duidelijke waarschuwer van Hem.

51. En werpt geen andere God op naast Allah, waarlijk ik ben voor u een duidelijke waarschuwer van Hem.

52. En er kwam tot degenen, die vóór hen waren, geen boodschapper of zij zeiden: "Dit is een tovenaar of een bezetene!"

53. Hebben zij elkander er toe aangespoord? Neen, zij zijn een opstandig volk.

54. Wend u daarom van hen af en u zal niets worden verweten.

55. Maar ga door met het vermanen want de vermaning helpt degenen die willen geloven.

56. En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen.

57. Ik wens van hen geen onderhoud noch wens Ik dat zij Mij zullen voeden.

58. Voorzeker, Allah is de grootste Voorziener, de Almachtige, de Alsterke.

59. Voorzeker het lot der onrechtvaardigen is gelijk aan dat van hun gezellen. Laat hen derhalve niet wensen dit te verhaasten.

60. Wee over de ongelovigen vanwege de Dag waarmede zij worden bedreigd!

 vertaalbureau© 2008   A.T.A.Freelance.