ArabicArabisch

EnglishEngels

Frans

Duits


Gesponsorde links:
Aljazeera Arabisch


Aljazeera Engels
Iqraa TV
Van Dale

Linxd

AlbahjaTransArabe Freelance
Beëdigd tolken & vertalen Nederlands <---> Arabisch
Welcome A.T.A.F. مرحبا بكم Welcome ;

1.

Al-Faatihah Het Begin
2. Al-Baqarah De Koe
3. Al-Imraan Het Huis van Imraan
4. An-Nisa De Vrouwen
5. Al-Maidah De Tafel
6. Al-An'aam Het Vee
7. Al-Aa'raaf De Verheven Plaatsen
8. Al-An'faal De Oorlogsbuit
9. At-Taubah Berouw
10. Joenos Jonas
11. Hoed  Hoed
12. Joesof Jozef
13. Ar-Ra'd De Donder
14. Ibrahiem Abraham
15. Al-Hidjr Het Rotsachtige Pad
16. An-Nahl De Bij
17. Al-Israa, Banie Israa'iel De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van Israël
18. Al-Kahf De Spelonk
19. Marjam Maria
20. Taa Haa Taa Haa
21. Al-Anmbi'jaa De Profeten
22. Al-Hadj De Pelgrimstocht
23. Al-Mominoen De Gelovigen
24. An-Noer Het Licht
25. Al-Forqaan Het Criterion
26. Asj-Sjoaraa De Dichters
27. An-Naml De Mieren
28. Al-Qasas De Vertelling
29. Al-Ankaboet De Spin
30. Ar-Roem De Romeinen
31. Loqmaan De Wijzen
32. As-Sadjdah De Aanbidding
33. Al-Ahzaab De Confrères
34. Saba De Stad van Saba
35. Faatir De Schepper
36. Jaa Sien Jaa Sien
37. As-Saaffaat Zij die in de Rangen behoren
38. Saad Saad
39. Az-Zomar De Groepen
40. Al-Momin De Gelovige
41. Fussilat Fussilat
42. Asj-Sjoera De Consultatie
43. Az-Zochrof Gouden Juwelen
44. Ad-Dochaan De Rook
45. Al-Djaasi'jah Het Knielen
46. Al-Ahqaaf Bochtige Zandpaden
47. Mohammed Mohammed 
48. Al-Fat'h Overwinning
49. Al-Hodjoraat De Vertrekken aan de Binnenkant
50. Qaaf Qaaf
51. Az-Zaari'jaat De Winden die Verspreiden
52. At-Toer De Berg
53. An-Nadjm De Ster
54. Al-Qamar De Maan
55. Ar-Rahmaan De Meest Gracieuze
56. Al-Waaqiah De Onoverkomelijke Gebeurtenis
57. Al-Hadied Het IJzer
58. Al-Modjaadalah De Vrouw die Pleit
59. Al-Hasjr De Bijeenkomst
60. Al-Momtahanah De Vrouw die Ondervraagt zal worden
61. As-Saff De Strijdplaats
62. Al-Djomo'ah De Vrijdag (Bijeenkomst)
63. Al-Monaafiqoen De Huichelaars
64. At-Taghaabon Beider Verlies en Winst
65. At-Talaaq De Scheiding
66. At-Talaaq Denkende dat iets Verboden is
67. Al-Molk De Dominie
68. Al-Qalam De Pen
69. Al-Haaqqah De Zekere Realiteit
70. Al-Ma'aaridj De Manieren van Ascentie
71. Noeh Noach
72. Al-Djinn De Djinn
73. Al-Mozzammil Gevouwen in Kleding
74. Al-Moddassir Iemand die Gebundeld is
75. Al-Qi'jaamah De Resurrectie
76. Ad-Dahr, Al-Insaan De Tijd, De Mensen
77. Al-Morsalaat Zij Die Gezonden Waren
78. An-Naba Het Nieuws
79. An-Naziaat An-Naziaat
80. Abasa Hij Fronste
81. At-Takwier Het Opvouwen
82. Al-Infitaar Het Klievende
83. Al-Motaffifeen Daden in Fraude
84. Al-Insjiqaaq De Splijting
85. Al-Boroej De Tekens van de Zodiak
86. At-Taariq De Nachtelijke Bezoeker
87. Al-Ala De Allerhoogste
88. Al-Ghaasjijah Het Overweldigende Evenement
89. Al-Fadjr De Dageraad
90. Al-Balad De Stad
91. Asj-Sjams De Zon
92. Al-Lail De Nacht
93. Ad-Dhohaa De Glorieuze Ochtend
94. Asj-Sjarh De Expansie
95. At-Tien De Vijg
96. Al-Alaq Het Geronnen Bloed
97. Al-Qadr De Waardevolle Nacht
98. Al-Bajjinah Het Uitsluitende Bewijs
99. Az-Zalzalah Het Geschudene
100. Al-Aadi'jaat Zij Die Rennen
101. Al-Qaariah De Dag van Oproering
102. At-Takaasor Opstapelen
103. Al-Asr De Tijd door de Tijden
104. Al-Homazah De Schandaal Verspreider
105. Al-Fiel De Olifant
106. Qoraisj Qoraisj
107. Al-Maa'oen De Noden van Buren
108. Al-Kausar Overvloed
109. Al-Kaafiroen De Ongelovigen
110. An-Nasr De Overwinning
111. Al-Masad, Al-Lahab De Palmvezel, De Vlam
112. Al-Ichlaas Zuiverheid van Geloof
113. Al-Falaq De Dauw
114. An-Naas De Mensheid

 

 

44. De Rook (Ad-Dochaan)

 

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Haa Miem.

2. Bij het duidelijke Boek.

3. Waarlijk, Wij openbaarden het in een gezegende nacht en Wij zijn de Waarschuwer.

4. Waarin al het wijze tot in bijzonderheden is uitgelegd.

5. Door Ons gebod. - Voorzeker, Wij zenden (de profeten)

6. Als een barmhartigheid van uw Heer; waarlijk, Hij is de Alhorende, de Alwetende.

7. Van de Heer der hemelen en der aarde en alles wat er tussen is, indien gij er vertrouwen in stelt.

8. Er is geen God naast Hem. Hij doet leven en sterven, uw Heer en de Heer uwer voorvaderen.

9. Doch zij vermaken zich door te twijfelen.

10. Maar wacht op de Dag waarop de hemel een zichtbare damp zal voortbrengen,

11. Die het volk zal omhullen. Dit zal een pijnlijke straf zijn.

12. "Onze Heer, neem de marteling van ons weg; waarlijk wij zijn gelovigen," (zullen zij zeggen).

13. Hoe kan er lering voor hen zijn, terwijl er tot hen een boodschapper is gekomen, die alles duidelijk maakt.

14. En zij hebben zich van hem afgewend zeggende: "Hij is (door mensen) onderwezen, een bezetene."

15. Wij zullen de straf voor een wijle wegnemen, maar zij zullen stellig terugvallen.

16. De de dag, waarop Wij hen met een machtige greep aanvallen, zullen Wij hen zeker straffen.

17. Wij hebben het volk van Pharao reeds vóór hen beproefd en er kwam een eerwaardige boodschapper tot hen zeggende:

18. "Geeft mij de dienaren van Allah, voorwaar, ik ben voor u een betrouwbare Boodschapper.

19. En verheft u niet tegen Allah. Zeker, ik kom tot u met duidelijk gezag.

20. En ik zoek toevlucht tot mijn en uw Heer, vrezende dat gij mij zult stenigen.

21. En laat mij alleen, indien gij mij niet gelooft."

22. Toen bad hij tot zijn Heer: "Dit is inderdaad een zondig volk."

23. God zeide: "Trek met Mijn dienaren 's nachts weg want gij zult gewis worden achtervolgd.

24. En doorwaad de zee terwijl deze rustig is. Voorzeker, zij zijn een schare die zal verdrinken."

25. Hoevele tuinen en bronnen lieten zij achter!

26. En de korenvelden en de schone plaatsen!

27. En de aangename dingen, waarvan zij genoten!

28. Zo was het, maar Wij deden ze een ander volk erven.

29. De hemel en de aarde weenden niet om hen noch werd hun uitstel gegeven.

30. En zo redden Wij de kinderen van Israël van een vernederende kwelling.

31. Door Pharao: want hij was trots en één der buitensporigen.

32. En Wij verkozen hen doelbewust boven andere volkeren.

33. En Wij gaven hun tekenen, waar een duidelijke beproeving in lag.

34. Deze mensen (de ongelovigen) zeggen:

35. "Het is slechts onze enige dood want wij zullen niet worden opgewekt.

36. Breng onze voorvaderen dan terug indien gij de waarheid spreekt."

37. Zijn zij beter of het volk van Tobba of zij die vóór hen zijn geweest? Wij vernietigden hen omdat zij schuldig waren.

38. En Wij hebben de hemelen en de aarde en alles wat er tussen is niet als spel geschapen.

39. Wij schiepen ze slechts in waarheid, maar de meesten hunner begrijpeen het niet.

40. Voorwaar, de Dag der beslissing is voor hen allen de vastgestelde tijd.

41. De Dag waarop een vriend de vriend niets zal baten noch zullen zij worden geholpen.

42. Met uitzondering van hen, die Allah genadig zal zijn. Voorwaar, Hij is de Almachtige, de Genadevolle.

43. De boom van Zaqqoem,

44. Zal het voedsel voor de zondaar zijn,

45. Als gesmolten koper zal het in de buik koken,

46. Gelijk het koken van ziedend water.

47. "Grijpt hem en sleurt hem in het midden van het laaiend Vuur;

48. Giet daarna als marteling kokend water op zijn hoofd."

49. Proef dit! Voorzeker gij waart eens de machtige, de eerwaardige.

50. Dit is inderdaad datgene waaraan gij twijfeldet.

51. Voorwaar, de rechtvaardigen zullen in een woning van vrede en veiligheid zijn,

52. Tussen tuinen en bronnen,

53. Gekleed in fijne zijde en zwaar goudlaken naar elkander toegekeerd.

54. Zo zal het zijn. En Wij zullen hen met schone meisjes die grote, mooie ogen hebben, verenigen.

55. Zij zullen daar naar alle fruitsoorten vragen (en deze ontvangen) in vrede en veiligheid.

56. Zij zullen daarin geen andere dood smaken na de eerste dood. En Hij heeft hen voor de straf van het laaiend Vuur behoed.

57. Als een genade van uw Heer. Dit is de grootste zegepraal.

58. Wij hebben hem (de Koran) gemakkelijk voor uw tong gemaakt, opdat men er lering uit moge trekken.

59. Wacht daarom, zij wachten ook.vertaalbureau© 2008   A.T.A.Freelance.